You may also like

Probably a Code?

Is the regularity shown in this encoded message noise or structure?

Stage 5 Cipher Challenge

Can you crack these very difficult challenge ciphers? How might you systematise the cracking of unknown ciphers?

More Secret Transmissions

In 'Secret Transmissions', Agent X could send four-digit codes error free. Can you devise an error-correcting system for codes with more than four digits?

A Roman Conversion?

Age 16 to 18
Challenge Level

Zhoo grqh, brx'yh fudfnhg wklv frgh! Kdyh brx zrunhg rxw krz wklv phvvdjh kdv ehhq hqflskhuhg? Wkh ohwwhu 'd' zdv pdsshg wr 'g', 'e' wr 'h' hwf. Wklv lv fdoohg d Fdhvdu vkliw, zlwk d vkliw ri wkuhh ohwwhuv lq wklv fdvh. Zh dovr pdgh wklqjv d elw hdvlhu eb ohdylqj sxqfwxdwlrq dqg wkh vsdfhv ehwzhhq wkh zrugv lq. Krz glg brx ghflskhu wklv? Brx pdb kdyh wulhg orrnlqj iru uhshdwhg wkuhh ohwwhu zrugv vxfk dv 'wkh', ru frxqwhg krz pdqb ri hdfk ohwwhu dsshduhg lq wkh flskhuwhaw dqg jxhvvhg wkdw wkh prvw frpprq ohwwhu fruuhvsrqgv wr 'h'. Wklv vhfrqg phwkrg lv wkh edvlv ri d phwkrg fdoohg iuhtxhqfb dqdobvlv dqg lv yhub xvhixo iru prqrdoskdehwlf flskhuv. Li brx nqrz krz wr surjudp, brx fdq vdyh brxuvhoi d orw ri wlph eb zulwlqj vrph frgh wr gr lw iru brx! Grq'w zruub li brx grq'w wkrxjk, wkhuh duh orwv ri zdbv brx fdq gr lw. Wkh 'ilqg dqg uhsodfh' wrro lq d zrug surfhvvlqj surjudp fdq eh yhub xvhixo, mxvw pdnh vxuh brx grq'w fkdqjh djdlq wkh ohwwhuv brx'yh douhdgb uhsodfhg! Rqh zdb durxqg wklv lv wr wxuq wkh zkroh phvvdjh lqwr orzhu fdvh, dqg wkhq xvh fdslwdov iru wkh ghfusbwhg phvvdjh. Wkh qhaw phvvdjh zloo eh voljkwob kdughu, jrrg oxfn!